https://www.premiumpet.rs/opsti-uslovi.aspx

USLOVI KUPOVINE

POŠTOVANI KORISNICI, MOLIMO VAS DA PRE KORIŠćENJA NAŠIH USLUGA, PAžLJIVO PROčITATE SLEDEćE USLOVE.

SVAKA POSETA NAŠEM SAJTU, KAO I KUPOVINA, ZNAčI DA STE OVE USLOVE PROčITALI I DA SE SLAžETE SA NJIMA U POTPUNOSTI. UKOLIKO SU USLOVI ZA VAS NEPRIHVATLJIVI, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE SAJT PREMIUMPET.RS.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje hrane I opreme za kućne ljubimce propisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane Plus Plus d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Bulevar Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd, delatnost trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje, šifra delatnosti 4641, matični broj 17455117, PIB 102491842, web adresa premiumpet.rs, kontakt e-mail webshop@premiumpet.rs (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja internet prodavnice.

Za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine korisnici/kupci se mogu obratiti Korisničkom servisu slanjem mail-a na webshop@premiumpet.rs

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.

-Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.

-Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.

-Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.

-Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca.

-Kupac je u obavezi da pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svoj sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji.

Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

PORUčIVANJE

Kupac se obavezuje da tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeći postupak kod zaključenja ugovora o kupoprodaji:

 • korak 1 - upoznavanje sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim podacima prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid ovog ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama kupca, što je sve na nadvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca;
 • korak 2 - prijavljivanje (logovanje) na portal
 • korak 3 - izbor artikla i količine robe ubacivanjem u korisničku korpu
 • korak 4 - provera/upisivanje podataka za dostavu (u slučaju dostave na drugu adresu) 
 • korak 5 - izbor načina plaćanja
 • korak 6 - plaćanje bankovnom karticom u slučaju izbora takvog načina plaćanja
 • korak 7 - provera povratne poruke od Prodavca-potvrda porudžbenice i postupanje u skladu sa sadržajem poruke.

Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.

Kada kupac obavi sve gore navedene korake, smatra se da je uputio prodavcu porudžbenicu.

Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 4 radna dana od trenutka prijema porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu. Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će poslati potvrdu porudžbine na e-mail adresu koju je kupac naznačio prilikom registracije, time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora. Ugovor se smatra zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail u kome kupca obaveštava o terminu dostave poručenog artikla.

Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail u kome obaveštava kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće biti zaključen. 

Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla, u svakom trenutku.

NAčINI PLAćANJA

Plaćanje se vrši na sledeća tri načina po izboru kupca i to:

pouzećem - gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;

platnom karticom pre dostavljanja robe kupcu;

uplatom cene proizvoda na tekući račun prodavca preko naloga za uplatu ili naloga za prenos, pre dostavljanja robe kupcu;

Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.

Kod plaćanja robe putem platne kartice, istovremenom sa slanjem porudžbenice kupcu, ukupna cena poručene robe biće rezervisana na bankovnom računu kupca i ista će biti naplaćena od strane kupca, tek nakon što prodavac potvrdi porudžbenicu kupcu. Nakon što prodavac potvrdi poružbenicu kupcu, tako rezervisana sredstva na tekućem računu kupca biće preneta na tekući račun prodavca.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Plus Plus On-line prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja korišćenjem platne kartice, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja robe.

Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene ukupno poručene robe od strane kupca, osim u slučaju državnih praznika.

Izjava o konverziji valuta:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

DOSTAVA

Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe Aks. Troškovi dostavljanja robe iznad 3000 RSD padaju na teret prodavca. Dostava narudžbina ispod 3000 RSD naplaćivaće se 250din. Isporuke se obavljaju radnim danima od 8 do 16 časova, samo na teritoriji Republike Srbije.

Rok za isporuku robe kupcu iznosi 10 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene ukupno poručene robe od strane kupca.

Račun koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument se dostavlja u elektronskoj formi na e-mail kupca.Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.

U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupac će moći da preuzme robu na adresi Plus Plus, Bulver Mihajla Pupina 10A, Beograd.

Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva na navedenoj adresi u narednom periodu od 14 dana, a ako je ugovorena prodaja robe pouzećem u narednom periodu od 7 dana.

Ukoliko kupac ne preuzme robu lično u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njem najviše odgovara.

Prodavac će nakon proteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.

Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

REKLAMACIJA

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 • -ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • -ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • -ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
 • -ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe..
 • - Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 30 dana od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni fiskalni račun.

Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte webshop@premiumpet.rs, preko obrasca za reklamaciju u elektronskom obliku koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na stajtu prodavca, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa.

U slučaju reklamacije roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe Aks o trošku prodavca.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva za da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. 

U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana.

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.

Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac ne odgovara za ma kakvu eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.
AUTORSKA PRAVA

Prodavac polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, fotografije proizvoda, vizuelne materijale, baze podataka i programerski kod) koji sadrži sajt premiumpet.rs (uključujući i internet prodavnicu www.premiumpet.rs). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava brenda Plus Plus i podložno je tužbi.

POLITIKA PRIVATNOSTI

GARANCIJA PRIVATNOSTI NAŠIH KORISNIKA

Kako veoma cenimo odnos koji imamo sa našim kupcima odlučili smo se za praksu odgovorne upotrebe i korišćenja ličnih informacija. Posvećujemo izuzetnu pažnju čuvanju Vaših ličnih podataka i postupamo u saglasnosti sa svim važećim državnim zakonima o privatnosti Republike Srbije kao i našim internim standardima dobrog poslovanja.

IZJAVA O ZAŠTITI, PRIKUPLJANJU I KORIŠćENJU LIčNIH PODATAKA KORISNIKA

U ime PlusPlus d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PlusPlus d.o.o. i pridruženih kompanija odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PlusPlus d.o.o. i pridružene kompanije se pridržavaju sledećih principa pri prikupljanju, korišćenju, sigurnosti i deljenju ličnih podataka korisnika:

OBAVEŠTAVANJE - Kada Vam tražimo lične informacije, reći ćemo Vam zašto su nam potrebne i kako ćemo ih koristiti.

MOGUćNOST IZBORA - Kada Vas kontaktiramo za potrebe marketinga, obavestićemo Vas kako da uklonite Vaše podatke sa budućih marketinških kampanja.

SIGURNOST - Koristićemo primerene mere obezbeđenja da zaštitimo Vaše privatne podatke.

USTUPANJE - Kada delimo Vaše informacije sa drugim kompanijama koje pomažu u pružanju usluga, zahtevaćemo od njih da primenjuju sve važeće zakone u vezi privatnosti Vaših podataka

Svaki član PlusPlus d.o.o. kompanije i/ili svaki internet portal objavljen od strane PlusPlus d.o.o. ili njegovih kompanija može imati svoju posebnu politiku prvatnosti koju oni mogu modifikovati po potrebi, a u saglasnosti sa ovim principima.

POLITIKA PRIVATNOSTI premiumpet.rs

Sledeća politika privatnosti opisuje način korišćenja Vaših ličnih informacija koje poveravate premiumpet.rs portalu. Kada nam saopštavate Vaše privatne informacije slažete se, razumete i prihvatate način korišćenja informacija opisanih u ovoj politici.

Ova politika privatnosti ne mora važiti za druge internet stranice dostupne preko www.premiumpet.rs Naš web portal sadrži linkove ka drugim internet stranicama u vlasništvu trećih lica, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na portale trećih lica koje prikazuju PlusPlus d.o.o. zaštitni znak. Savetujemo Vas da pročitate politike privatnosti tih portala i upoznate se sa načinom na koji oni prikupljaju, koriste, ustupaju i obezbeđuju Vaše podatke.

SADRžAJ:

 • Informacije koje prikupljamo
 • Korišćenje Vaših ličnih podataka
 • Lični podaci dostavljeni PlusPlus d.o.o. od treće strane
 • Ustupanje Vaših podataka
 • Dopunjavanje Vaših podataka
 • Sigurnost Vaših podataka
 • Cookies, Clikstream tehnologija i usluga trećih lica
 • Prikupljanje ličnih informacija dece
 • Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka
 • Promena politike privatnosti

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Kroz korišćenje premiumpet.rs portala možemo prikupiti sledeće Vaše lične podatke:

Kontakt informacije, uključujući ime i prezime, poštansku adresu, brojeve telefona, email adresu, podatke o kompanjiji i dodatne atribute koji ukazuju na prirodu Vašeg interesovanja za sadržajem premiumpet.rs portala.

Podatke o porudžbini, informacije bitne za način plaćanja, fakturisanje i dostavu

Dok kupujete ili koristite naše servise, možemo od Vas tražiti da nam dostavite Vaše lične podatke. Na primer, kada:

Kupujete proizvode ili usluge

Kreirate Vaš nalog na premiumpet.rs web portalu

Ugovarate vreme isporuke

Učestvujete u nagradnim igrama, promocijama ili istraživanjima

Kontaktirate PlusPlus d.o.o. sa pitanjima ili upitima

Učestvujete u drugim aktivnostima sa ili preko premiumpet.rs web portala

KORIŠćENJE VAŠIH LIčNIH PODATAKA

Vaše lične podatke koristimo u svrhe koje uključuju ali se ne ograničavaju samo na:

Ispunjenja zahteva za nabavkom proizvoda ili usluge

Praćenja i potvrde porudžbina

Dostave proizvoda

Davanja usluge pomoći kupcima

Vođenja nagradnih igara, promocija ili anketa

Sprovođenja istraživanja i analize

Slanja marketinških ponuda

Izvršavanja drugih poslovnih aktivnosti po potrebi

LIčNI PODACI DOSTAVLJENI PLUSPLUS D.O.O. OD TREćE STRANE

Podaci od/o prijateljima ili porodici

Ako nam dostavite informacije o drugima ili drugi nama dostave Vaše informacije, koristićemo te informacije isključivo za namenu za koje su one date. Primeri uključuju informaciju o prijateljevoj/prijateljičinoj dostavnoj adresi ili korišćenje opcije "Ukaži prijatelju/ci" u našim marketinskim email porukama.

Informacije od trećih lica

PlusPlus d.o.o. obezbeđjuje informacije o potrošačima od trećih lica u nameri unapređenja tačnosti naše korisničke baze podataka, boljeg razumevanja potreba naših korisnika i idetifikacije potencijalnih kupaca.

USTUPANJE VAŠIH LIčNIH PODATAKA

PlusPlus d.o.o. ne prodaje i/ili iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

- Može se nekada desiti da Vaši lični podaci budu dostupni drugim PlusPlus d.o.o. kompanijama. Ove kompanije mogu koristiti te informacije isključivo u svrhu ponude proizvoda i servisa koji Vas mogu zanimati. PlusPlus d.o.o. može ustupiti podatke određenim trećim licima kao što su naši agenti, uslužni radnici i drugi predstavnici koji deluju u naše ime i za određene svrhe. Na primer:

Popunjavanje porudžbina

Slanje marketinših obaveštenja

Dostava pošiljki

U svrhu knjgovodstvenih poslova

Sprovođenje istraživanja, analiza i anketa

Slanje regularne i e-mail pošte u ime PlusPlus d.o.o.

Treća lica sa kojima sarađjujemo su ovlašćena da koriste Vaše podatke samo u svrhu obavljanja usluga za koje su angažovane. Oni su u obavezi da se povinuju pravilima naše politike privatnosti uključujući sve moguće mere sigurnosti Vaših ličnih podataka.

- Takođe, možemo ustupati grupne podatke sa trećim licima u svrhu analiza i istraživanja. Ti podaci ne sadrže ime, adresu ili bilo koju drugu prepoznatljivu informaciju pomoću koje bi mogli biti identifikovani

- U slučaju potrebe, možemo biti u obavezi da ustupimo Vaše lične podatke po zahtevu vazeće sudske naredbe, sudskog poziva, državne istrage ili u drugim zakonom obavezujućim situacijama. Zadržavamo pravo da obavestimo nadležne organe i agencije o svim aktivnostima za koje mi, po slobodnom uverenju, verujemo da su u suprotnošću sa zakonom.

- Možemo objaviti neke Vaše lične podatke kada verujemo da je ta informacija potrebna da bi se zastitila prava, imovina i sigurnost nas i drugih.

- Lične informacije se mogu preneti i u slučaju prodaje kompanije, udruživanja, preuzimanja ili po nekom sličnom događaju.

DOPUNJAVAJE VAŠIH LIčNIH PODATAKA

Za dopunjavanje i upravljanje Vašim ličnim podacima ste odgovorni Vi sami. To u svako doba možete uraditi preko opcije Moj nalog na premiumpet.rs web portalu. Zaržavamo samo pravo ispravljanja pravopisnih grešaka u Vašim ličnim podacima.

Trajno uklanjanje Vaših ličnih informacija je moguće samo na osnovu Vašeg pismenog zahteva koji možete poslati na dole navedene adrese. Posle brisanja Vaših podataka, ukoliko ste Već kupovali na našem web portalu informacije o transakciji, a sa njom i Vaši lični podaci, će biti čuvani izvestan period. Na to nas obavezuju pozitivni zakonski propisi država Republike Srbije.

SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

Kada kupujete na premiumpet.rs koristimo sve moguće mere sigurnosti u obezbeđivanju Vaših ličnih podataka koje su pod našom kontrolom i shodno tome ograničavamo pristup istim. premiumpet.rs . ne može garantovati sigurnost i poverljivost bilo kojih informacija dobijenih od Vas putem e-mail poruke. To radite na sopstveni rizik.

IZBOR LIčNE LOZINKE NA premiumpet.rs

Kada kreirate Vaš nalog na premiumpet.rs neophodno je da formirate lozinku. Da bi imali maksimalni nivo zaštite, potrebno je da sastavite od najmanje 6 a najviše od 30 karaktera, koristeći kombinaciju brojeva i slova. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke i informacija na nalogu. Imate mogućnost da kupujete na premiumpet.rs web portalu bez kreiranja naloga, ali, potrebno je da svaki put unosite lične podatke kada se to od Vas zahteva.

COOKIES, CLIKSTREAM TEHNOLOGIJA I USLUGE TREćIH LICA

Cookie

Cookie ili kolačić je mali dokument koji internet stranica ili email poruka može da sačuva na Vašem pretraživaču, a onda i na hard disku Vašeg računara. premiumpet.rs web portal i email servisi koriste kolačiće u cilju kreiranja lakšeg i jednostavnjeg procesa kupovine. Kolačići simuliraju stalnu konekciju između Vašeg računara i našeg servera i dozvoljavaju nam da "zapamtimo" informacije o Vašim navikama i kretanju kroz premiumpet.rs web portal. Takođe, omogućavaju Vam da se krećete po nekim delovima web portala bez ponovne prijave. premiumpet.rs koristi alate drugih proizvođača da sačuva kolačiće na Vašem računaru a oni nisu sposobni da prikupe informacije koje su direktno povezane sa Vašom ličnošću.

Iako kolačići mogu sadržati jedinstvenu korisničku indetifikaciju, oni ne prikupljaju niti čuvaju podatke koji indetifikuju osobu. Ipak, na raspolagaju imate opciju da sačuvate podatke o prijavi (korisničko ime i lozinku) na premiumpet.rs u kolačiću tako da će te biti zapamćeni kada ponovo počnete korišćenje premiumpet.rs web portala. Ova opcija se nalazi na stranici za prijavu. Neiskusnim korisnicima računara i initerneta ne preporučujemo da je koriste. Možda nije lakše uvek unositi korisničko ime i lozinku ali je mnogo sigurnije.

Možete podesiti Vaš pretraživač da ne prima cookies. Tada, bez uključene opcije preuzimanja kolačića, nećete biti u mogućnosti da se prijavite, pregledate sadržaj ili kupujete na premiumpet.rs web portalu.

Clickstream tehnologija

premiumpet.rs automatski prikuplja clickstream informacije (informacije o sledljivosti klika mišem) kao što su URL adresa internet stranice koju ste posetili pre posete premiumpet.rs , koje strane ste posetili na našem web portalu, koji pretraživač koristite pri pregledanju naše stranice, koje ključne reči ste koristili u opciji "potraži" kao i druge informacije. Ovi anonimni clickstream podaci omogućavaju naše kupcima lakšu kupovinu i pomažu našem osoblju da bolje razume kako posetioci koriste premiumpet.rs web portal.

Usluge trećih lica

premiumpet.rs web portal koristi usluge trećih lica za postavljanje naših reklama širom interneta i za analiziranje internet protoka u naše ime. Oni mogu prikupljati anonimne informacije o Vašoj poseti premiumpet.rs portalu i Vašoj interakciji sa sadržajem naših oglasa. Ove kompanije mogu koristiti tehnologiju sličnu gore navedenoj a u cilju merenja efektivnosti oglasa i email poruka. Isto tako, oni mogu koristiti informacije o Vašim posetama našoj internet stranici da bi nam omogućili ciljanu reklamu za naše proizvode i usluge.

U ovom slučaju nijedna lična informacija koja Vas može indetifikovati nije ustupljena. Ovim servisima ustupamo samo anonimne informacije u grupnom obliku, sa ciljem analize i unapredjenja našeg web portala. Ako Vam je potrebno više informacija o ovim aktivnostima i vašem pravu da se ove informacije ne koriste od strane trećih lica u svrhu reklame posetite stranicu poverenik.org.rs.

PRIKUPLJANJE LIčNIH INFORMACIJA DECE

Odlučni smo u zaštiti ličnih podataka dece. Lični podaci dece ispod 13 godina starosti se ne prikupljaju sa namerom ili sa našim znanjem.

PITANJA OKO ZAŠTITE PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI VAŠIH LIčNIH PODATAKA

Ukoliko smatrate da je Vaša privatnost i sigurnost zloupotrebljena od strane premiumpet.rs PlusPlus d.o.o. molimo Vas da što pre prijavite povredu vaših prava. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ove politike stojimo Vam na raspolaganju za detaljnija objašnjenja. Po prijemu Vašeg zahteva, odgovorićemo u roku od 5 radnih dana. Možete nas kontaktirati na jedan od sledećih načina:

Pozovite: +381 11 432 02 22

Pošaljite email poruku na: info@plusplus.co.rs

Pošaljite pismo na:

PlusPlus d.o.o.

n/r: Briga o korisnicima/Privatnost

Bulevar Mihajla Pupina 10a YUBC, 11070 Novi Beograd, SRBIJA

U Beogradu.

(datum poslednje izmene 22. 07. 2020.)